Sree Swarnakarshana Mahalakshmi Thirisathi


Sree lahari
Sree devyai nama:
Om swarnaakarshana mahamantram
Om swarnaakarshanyai savithmahasakthi thriyaayai sa
Theemahi thannolakshmi prachodayath
Om suklambaratharam vishnum saivarnam chathurbujam
Prassanna vadanam thyayeth sarva viknoba saanthaye
Sakthi Vandana
Himachala meru nilayam
Sreemath thiripura sundareem
Ekaswaroopanim deveem
Sree jaganmaathayai nama:
Sankalpam
Mamo partha samastha thuritha shayath vara sreeparameswara preethyarththam sreeswarna mahalakshmee thirisathi sthothram parayanamkarishye
Nyasam
Asya sree swarna mahalakshmee thirisathi sthothira maha mantrasya hayagreevo bagvan rishi: anushtup sanda: sree swarna mahalakshmee sakthithiriya roopa devatha, sree maha Vishnu pathnee sree swarna mahalakshmi prasada sithyaarthe jabe viniyoga:
Jam angushtapyam nama:
Kleem tharjaneepyam nama:
Sow mathyamapyam nama:
Jam anamikapyam nama:
Kleem kanishti kapyam nama:
Jow karathala kara prushtapyam nama:
Jam hruthaya nama:vashat
Kleem sirase swaha
Sow sikayai vashat
Jam kavasaya hoom
Kleem nethrthyaya vowshat
Sow asthraayabat
Poorpuvas soovaromithi thikbantha:
Dyanam
Sree lakshmee hayagreevam thyayami
Mahapurushaya vithmahe
Aathma jyothee sa theemahi
Thanno Vishnu: prachothyath
Thyayend sathurpujam devam
Paanchasanya(chakra) kathatharam
Santhakaram lakshmeesakitha
Hayagreevam ubasmahe.
Padmaakshi padmapriya vaasini
Padmanaba batta mahishi
Thrilokya darma samvarthini
Mahalakshmi namosthuthe.
Lakshmisa Vishnu pathneesa
Sakthi thiriyaya roobine
Samuthra rajasoo thayay
Santhushtayai namo nama:
Santha swaroobinee devi
Sankata nigraha haarinee
Sarva jana sowkya pradayini
Mahalakshmi namosthuthe
Chandra bimpa swaroopinee
Mhapathaga naasinee
Saruhasa vadanee amba
Swarna lakshmi namosthuthe
Om hriem hreem sreem

Om swarna mahalakshmyai nama:
Swarna mangala devadayai nama:
Swarna mantrayai nama:
Swarna madapa nilayayai nama:
Swarna mahamantra rahasyayai nama:

Swarna mahayantrayai nama:
Swarna manickya magudatharinyai nama:
Swarna maangalya tharinyai nama:
Swarna magarakundala tharinyai nama:
Swarna maangalya rakshnaayai nama:

Ashtadasa dalasthithayai nama:
Ashtalaksmee swaroobinyai nama:
Aathiakshmyai nama:
Aathara nilayayai nama:
Aathisakthi swaroobinyai nama:
Aathisankrayathi sreshta sevithayai nama:

Om indranyai nama:
Ihapara soogavaraprasaathinyai nama:
Ichaa sakthyai nama:
Sreemath nanthayai nama:
Krutha naratha sangeethapriyayai nama:
Karunakadakshaayai nama:
Karuna moorthyai nama:
Kalyanyai nama:
Kalyana gunasalinyai nama:
Garudarooda narayana samanvithayai nama:
Kanakatharinyai nama:
Kathyayinayai nama:
Karunya veeshinyai nama:
Gandhimathyai nama:
Kashmeera proomathyasthaayai nama:
Ganaroobinyai nama:
Kala roobinyai nama:
Kala kandisvaroobinyai nama:
Chaarumathyai nama:
Om samuthra raajadanayayai nama:
Samudraraajavamsa bavanayai nama:
Sankata nivarinyai nama:
Sakala sambath tharinyai nama:
Sakala sambaryai nama:
Sakala sowbagyathayinyai nama:
Sakala sakthi swaroobinyai nama:
Sarvaalankara booshithayai nama:
Suvasinyai nama:
Suvasinyarchanapriyayai nama:
Sugandhapriyayai nama:
Sugapriyayai nama:
Sugantha pushpa priyayai nama:
Sugantha taamboola priyayai nama:
Suganthayai nama:
Suwarloka vasinyai nama:
Sugantha kunthalayai nama:
Sathurveda swaroobinyai nama:
Santhana lakshmyai nama:
Sathurveda ganapriyayai nama:
Sambagaranyai vasinyai nama:
Sathurbujayai nama:
Santha swaroobinyai nama:
Saruhasa vathanayai nama:
Saathveega gunasalinyai nama:
Samagana priyayai nama:
Shyamalayai nama:
Sree sacra nilayayai nama:
Sreethara bathamaangalya kandasthayai nama:
Sreeman narayan nayakyai nama:
Sreemathava vasinyai nama:
Sree swarnakamalavarshinyai nama:
Sree vidhya swaroobinyai nama:
Sree vaigunda vasinyai nama:
Sree yai nama:
Ksherasagarothbavayai nama:
Sree sagara nilayayai nama:
Sindoora thilakanjithayai nama:
Sindhubairavyai nama:
Sinthamani chyamanthamani tharinyai nama:
Soodamani soolamani tharinyai nama:
Kowsthupamani balatharinyai nama:
Gowmaryai nama:
Gowryai nama:
Oorthvakesinyai nama:
Swarnakinkini thaarinyai nama:
Swarna navabarana booshithayai nama:
Swarna rathnabeedasthithayai nama:
Swarna thaadanga thaarinyai nama:
Swarnathaarinyai nama:
Swarna devyai nama:
Swarna poornakumba swaroobinyai nama:
Swarna poornayai nama:
Swarna sundaryai nama:
Swarna thvijahasthaayai nama:
Swarna padmakshyai nama:
Swarna thejasvaroobinyai nama:
Swarnakarshinyai nama:
Swarna kusoomaa Channa priyayai nama:
Om kailasanatha sotharyai nama:
Koteeswaryai nama:
Kopriyayai nama:
Mahapathaga naasinyai nama:
Maduragana priyayai nama:
Mathuravagatheeswaryai nama:
Magar kundalathaarinyai nama:
Mathura pushpa mala thaarinyai nama:
Mangala vigrahasvaroobinyai nama:
Mahonnathaanyai nama:
Mandahasavathanaayai nama:
Mamakaara swaroobinyai nama:
Mathuraanyai nama:
Manoranjithapriyayai nama:
Manonmanyai nama:
Tulsi pathrarsana santhushtayai nama:
Rakthavarna atharayai nama:
Rakthavastra thaarinyai nama:
Harithra kunkumaarchana priyayai nama:
Om vishnupathnyai nama:
Jagathjananyai nama:
Hruthaya kamalavasinyai nama:
Aathilakshmyai nama:
Danalakshmyai nama:
Daanyalakshmyai nama:
Vijayalakshmyai nama:
Veeralakshmyai nama:
Vidhyalakshmyai nama:
Gajalakshmyai nama:
Ashtalakshmyai nama:
Sowbagyalakshmyai nama:
Amirthalakshmyai nama:
Bogalakshmyai nama:
Omkarinyai nama:
Omkara pranavaswaroobinyai nama:
Hreenkarinyai nama:
Hriamyayai nama:
Hreemyayai nama:
Om sree vidhyaswaroobinyai nama:
Arputhayai nama:
Sethanayai nama:
Asethanayai nama:
Sthoolayai nama:
Stoola sareerayai nama:
Sthoola suksuma sareerinyai nama:
Panja praana swaroobinyai nama:
Jeevalaya nilayayai nama:
Vigalpayai nama:
Nirvigalpayai nama:
jadaarkkanyI nama:
jagajananyai nama:
thrilokya darmavarthinyai nama:
prapanja rakshanaayai nama:
paabavimosinyai nama:
vyabagayai nama:
komathyai nama:
durga lakshmyai nama:
seethalayai nama:
om kalyai nama:
neelyai nama:
thirisoolyai nama:
kathyayinyai nama:
bagvathyai nama:
bavanyai nama:
gatoorakora swaroobinyai nama:
kabala haarinyai nama:
ruthrapriyayai nama:
kshemasowkyavaraprasathinyai nama:
thustayai nama:
oushathyai nama:
bavaroga nivarinyai nama:
panchabootha swaroobinyai nama:
panchaksharyai nama:
ichasakthyai nama:
kriyasakthyai nama:
gnyanasakthyai nama:
om gnyanaswaroobinyai nama:
vahnimadalavasinyai nama:
sahasrathalaakshyai nama:
bindhu nilayayai nama:
bindhu aagarshana devyai nama:
prakruti sakthyai nama:
moolaprakruthyai nama:
kundalinyai nama:
bujangisakthyai nama:
pranasakthyai nama:
mathrukasakthyai nama:
easwaryai nama:
kudilanki sakthyai nama:
swathishtaana nilayaya nama:
manipoorakaya nama:
anahathanaayakyai nama:
visukthi nilayaya nama:
aagnya sakthyai nama:
sahasra nilayayai nama:
swathishtana nilayavasinyai nama:
om amsvaroobinyai nama:
kshatthalapadmavasinyai nama:
swarnaswaroobinyai nama:
kakinyambaswaroobinyai nama:
chathurmugayai nama:
soolabalinyai nama:
paasavaratha hasthaayai nama:
mamsapriyayai nama:
aksharasakthyai nama:
bathrakalyai nama:
pathni devyai nama:
mahamaya devyai nama:
yasasvinyai nama:
rakthayai nama:
lamborvyai nama:
manipooraga nilayavasinyai nama:
agniswaroobinyai nama:
dasathalasthithayai nama:
mugathraya swaroobinyai nama:
vajraayuthahasthaayai nama:
daamaryayai nama:
tangaarinyai nama:
noornaadevyai nama:
thaamasyai nama:
sthaanavyai nama:
thaakshayinyai nama:
kaginee devyai nama:
naaryai nama:
parvathyai nama:
patkarinyai nama:
anahatha nilaya vasinyai nama:
vayuswaroobinyai nama:
dvathasathalasthithayai nama:
spadigavarnaayai nama:
rakinyambaswaroobinyai nama:
thvimugaswaroobinyai nama:
akshamaalathaarinyai nama:
soolakabalinyai nama:
om tamarahasthayai nama:
aksharasakthyai nama:
kalarathriyai nama:
kandithayai nama:
gayathriyai nama:
kandakarshinyai nama:
naarnaadevyai nama:
sandodevyai nama:
chchayaroobinyai nama:
jayayai nama:
jangaarinyai nama:
kgynana roopayai nama:
tangashasthayai nama:
sapthaprumhaswaroobinyai nama:
visukthi nilaya vasinyai nama:
aakasa nilayayai nama:
kshodasa thalasthithayai nama:
maragatha varnayai nama:
laginyambaswaroobinyai nama:
eka muga swaroobinyai nama:
om katka kedaya soolahasthayai nama:
rasapriyayai nama:
amruthayai nama:
aakarshinyai nama:
indiranyai nama:
esaanyai nama:
umayai nama:
oorthvakesinyai nama:
ruthrayai nama:
rookarayai nama:
lukarayai nama:
ekapathayai nama:
ishwaryathmikayai nama:
om karayai nama:
oushatyai nama:
ambikayai nama:
aksharayai nama:
aagnya nilayavasinyai nama:
thvi thalasthithayai nama:
om panja boothawaroobinyai nama:
thvimugayai nama:
chathurmugayai nama:
gnyanamuthrayai nama:
akshamalatharayai nama:
damarugabalahasthayai nama:
hamsavathyai nama:
kshamavathyai nama:
yaginyamba swaroobinyai nama:
saraswathyai nama:
hamsa vahinyai nama:
vakvilasinyai nama:
veenaganaroobinyai nama:
hema malinyai nama:
navakruhamandala nayakyai nama:
navasakthi swaroobinyai nama:
nakshatra devatha sevithayai nama:
prasanna thasa priyayai nama:
prasanna thasa boojithayai nama:
maha yoga peedavasinyai nama:
koti soorya prakasa swarna lakshmyai nama:
sreeprasanna venkatesa priyayai nama:
sree durgalakshmyai nama:
aathma swaroobinyai nama:
aathma jyoti jagya swaroobinyai nama:
aathma jyothikshe nama:
sree swarna lakshmyai nama:

0 comments:

Thanks for droppping in your valuable compliments that make me serve you better.